Deklaracja polityki Erasmusa

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE) została założona w 1993 roku. Jest to jedna z największych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Uczelnia kształci na 25 kierunkach studiów i oferuje studentom ponad 100 specjalizacji. Programy studiów są stale aktualizowane zgodnie z wymaganiami rynku.


AHE to uczelnia nowoczesnych technologii, która oferuje profesjonalnie wyposażone wydawnictwo, studio telewizyjne, przychodnię, a także największą - spośród niepublicznych szkół w regionie - darmową bibliotekę, galerie wystaw ze znanym już w całym kraju „Patio” oraz stołówkę. Polski Uniwersytet Wirtualny jest częścią naszej Uczelni. Ta platforma edukacyjna zapewnia możliwości zdobywania kwalifikacji bez konieczności dojeżdżania do uczelni lub zakłócania codziennych obowiązków lub zobowiązań rodzinnych. Uniwersytet jest ekspertem w dziedzinie badań i analiz; projektowania programów nauczania; wdrażania e-learningu i rozwoju platform e-learningowych, narzędzi, materiałów, kursów kreatywności, samorozwoju, warsztatów, seminariów; zarządzania projektami UE.

Uwzględniając oczekiwania polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, AHE opracowało nowe programy nauczania zgodnie z wymogami Europejskich Standardów Edukacyjnych. Osiągnięcie doskonałości naukowej wraz z umiejętnościami społecznymi i osobistymi przez studentów jest misją AHE i jednym z głównych celów. Nasz Uniwersytet zapewnia, że jego absolwenci nie tylko zdobędą wiedzę, ale także nauczą się, jak pracować w zespole i jak skutecznie komunikować się w grupie. AHE uczestniczy w programie Erasmus od 1999 r. W tym czasie wymiana studentów i pracowników w ramach programu stała się kluczowym czynnikiem w umiędzynarodowieniu Uniwersytetu i wymianie dobrych praktyk.

Udział w programie Erasmus pomaga naszym studentom, nauczycielom i pracownikom administracyjnym w zdobywaniu nowej wiedzy i doświadczeń oraz bezpośrednio przyczynia się do wzmocnienia postaw proeuropejskich. Te same korzyści płyną dla studentów i pracowników przyjeżdżających z naszych partnerskich uniwersytetów. Nie tylko wymiana wiedzy naukowej jest znacząca dla naszego Uniwersytetu, ale także kulturowy aspekt mobilności. Jeśli chodzi o jakość naszych standardów edukacyjnych, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić równość płci, zapobiegać rasizmowi i ksenofobii oraz aby nasza instytucja była w pełni dostępna dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i fizycznej. Jesteśmy świadomi, że różne kultury mogą wpływać pozytywnie na społeczeństwo akademickie, dlatego postanowiliśmy uczynić naszą instytucję miejscem wielokulturowym. Mówiąc to należy podkreślić, że kadra nauczycielska AHE ma charakter międzynarodowy. Dydaktycy są zintegrowani ze środowiskiem akademickim i są przez nie w pełni akceptowani. Ponadto wśród naszych studentów są ludzie z całego Świata.

Wysoka jakość nauczania w ramach programu Erasmus ma ogromne znaczenie dla naszej instytucji. Dział Projektów Międzynarodowych regularnie przeprowadza ankiety skierowane do wyjeżdżających i przyjeżdżających studentów Erasmusa oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych. To pozwala nam stale zwiększać zadowolenie uczestników Erasmusa i przyczynia się do ogólnej jakości programu.

System punktowy wdrożony w AHE jest zgodny z ECTS, co pozwala na pełne uznanie okresu studiów/ stażu spędzonego za granicą. Jeśli chodzi o naszą uczelnię, przewidujemy, że mobilność studentów powinna być traktowana jako integralna część okresu studiów. Dlatego ustanawiając partnerstwa, skupiamy się na wyborze tych, które mają nie tylko podobną ofertę edukacyjną, ale także mają podobne podejście do mobilności. Poziom zaangażowania we współpracę jest również ważnym czynnikiem w kontekście podpisywania nowych umów dwustronnych. Nawiązując nowe partnerstwa z uniwersytetami, nie mamy żadnych szczególnych wymagań dotyczących obszaru geograficznego uczelni zagranicznej, ponieważ współpracujemy z uniwersytetami partnerskimi w różnych krajach, dzięki czemu możemy sprostać potrzebom i oczekiwaniom różnych studentów, a tym samym znaleźć inne sposób na zachęcenie studentów do uczestnictwa w mobilności.

Głównym celem AHE dotyczącym uczestnictwa w programie Erasmus mobilność jest utrzymanie rosnącej liczby wyjeżdżających studentów i pracowników oraz wysokich standardów edukacyjnych.
Tym samym chcemy kontynuować internacjonalizację naszego Uniwersytetu. Priorytetem AHE jest mobilność studentów, jednak mobilność nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych jest również znacząca. Zwiększenie mobilności akademickiej jest integralną częścią strategicznego rozwoju AHE.