Dokumenty aplikacyjne

I etap- rekrutacja
Aby aplikować na wyjazd należy przesłać:

1.Formularz Zgłoszeniowy w dwóch wersjach: wypełniony i podpisany skan ORAZ wypełniony plik w formacie .doc. Oryginał proszę przynieść do Biura Programu (nie dotyczy pracowników Wydziałów Zamiejscowych).

 

Formularz Zgłoszeniowy - pracownik administracyjny

Formularz Zgłoszeniowy - pracownik dydaktyczny

2. Zaproszenie z instytucji goszczącej, zawierające imię i nazwisko pracownika, nazwę uczelni oraz okres pobytu (dany semestr, rok akademicki- nie jest konieczne podanie konkretnych dat).
3. Potwierdzenie znajomości języka obcego (jeżeli kandydat/ka posiada taki dokument).

II etap- dostarczenie programu szkolenia/ nauczania
Po zakwalifikowaniu się do Programu, należy dostarczyć:

Staff mobility for teaching (STA)

Staff mobility for training (STT)

Do powyższego dokumentu należy załączyć również:
Wniosek urlopowy podpisany przez bezpośredniego przełożonego.

III etap - podpisanie umowy finansowej

***
Na koniec pobytu w instytucji goszczącej pracownik powinien otrzymać potwierdzenie realizacji mobilności wystawione przez instytucję przyjmującą. W przypadku braku wystawienia takiego dokumentu, proszę skorzystać z poniższego wzoru:

 

Letter of Confirmation-STA- teaching staff (.doc)

Letter of Confirmation- STT- administrative staff (.docx)


Po powrocie ze stypendium, pracownik jest zobowiązany do złożenia indywidualnego Raportu on-line (wysyłanego automatycznie na maila pracownika po skończonej mobilności) oraz Sprawozdania z wyjazdu do Koordynatora Programu i przełożonego. Sprawozdanie zawiera informację o zrealizowanych działaniach, zdobytych umiejętnościach oraz korzyściach, które wyjazd przyniósł pracownikowi oraz AHE.