Karta jakości praktyki

Niniejsza Karta Jakości odzwierciedla założenia Europejskiej Karty na rzecz Jakości Mobilności

INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA BĘDĄCA INSTYTUCJĄ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO* ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

 • Określić oczekiwane efekty praktyki w kategoriach wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, jakie mają nabyć studenci.
 • Pomóc studentom w wyborze odpowiedniej instytucji przyjmującej, programu praktyki oraz jej czasu trwania, ażeby umożliwić studentowi osiągnięcie tych rezultatów.
 • Wybrać studentów na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów i procedur oraz podpisać umowę na realizację wyjazdu w celu odbycia praktyki z wybranymi studentami.
 • Przygotować studentów do życia zawodowego i kulturalnego, a także do warunków życia codziennego panujących w kraju goszczącym, przede wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe.
 • Zapewnić studentom wsparcie logistyczne w odniesieniu do podróży, zakwaterowania, kwestii związanych z uzyskaniem wizy/ pozwolenia na pobyt lub pracę, ubezpieczenia społecznego oraz innego typu ubezpieczenia.
 • W pełni uznać praktykę zrealizowaną w zadowalającym stopniu przez studenta, zgodnie z „Porozumieniem o programie praktyki”.
 • Dokonać - wraz z każdym studentem - oceny jego rozwoju osobistego i zawodowego, jaki miał miejsce dzięki uczestnictwu w programie Erasmus.

INSTYTUCJA WYSYŁAJĄCA* I INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WSPÓLNIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ:

 • Wynegocjować i podpisać „Porozumienie o programie praktyki” dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta (uwzględniające program praktyki i warunki uznania) oraz poczynić odpowiednie ustalenia dotyczące opieki mentora (indywidualnego doradcy/opiekuna).
 • Monitorować postępy studenta podczas praktyki oraz podjąć odpowiednie działania, o ile zajdzie taka potrzeba.

INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

 • Przydzielić studentom zadania i obowiązki (jak wyszczególniono w „Porozumieniu o programie praktyki”) odpowiadające ich wiedzy, umiejętnościom, kwalifikacjom oraz celom szkolenia, a także zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i materiałów.
 • Sporządzić umowę lub równorzędny dokument dot. praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego.
 • Wyznaczyć mentora (opiekuna), odpowiedzialnego za doradzanie studentom, pomoc w integrowaniu się ze środowiskiem lokalnym oraz śledzenie ich postępów w procesie szkoleniowym.
 • Zapewnić wsparcie praktyczne, o ile zajdzie taka potrzeba, sprawdzać czy studenci posiadają odpowiednie polisy ubezpieczeniowe oraz ułatwiać im zrozumienie kultury kraju goszczącego.

STUDENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ:

 • Przestrzegać wszystkich ustaleń wynegocjowanych w związku z daną praktyką i dołożyć wszelkich starań, aby pomyślnie ukończyć praktykę.
 • Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności.
 • Kontaktować się z instytucją wysyłającą w przypadku wszelkich problemów lub zmian dotyczących praktyki.
 • Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie w przewidzianym formacie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją.

* W przypadku, gdy instytucja szkolnictwa wyższego jest zrzeszona w konsorcjum, może dzielić się obowiązkami z koordynatorem konsorcjum.