Zasady finansowania

Wysokość grantu na studia lub praktykę wyliczana jest corocznie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i uzależniona jest od tego, do którego kraju student planuje swoją mobilność (patrz dokument Zasady finansowania na dole strony).
Stypendium zostanie wypłacone w dwóch transzach, przelewem na konto studenta, po podpisaniu umowy uczestnictwa (90% przed wyjazdem, 10% po powrocie). Istnieje także możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ bez przyznanego grantu (w przypadku niewystarczającej ilości środków na koncie programu). W takim wypadku student pokrywa całkowite koszty wyjazdu oraz utrzymania.


Studenci, którzy wyjeżdżają na stypendium Erasmus+ na część studiów do uczelni partnerskiej są zwolnieni z opłat czesnego na czas trwania stypendium zagranicznego. Student nie płaci również za naukę w uczelni goszczącej. Wyjazd na praktykę zagraniczną Erasmus+ nie zwalnia studenta z opłaty czesnego. Szczegóły w zakładce Rekrutacja -> Zarządzenie dot. zwolnień z czesnego podczas wyjazdów Erasmus+

Stypendium Erasmus+ jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Student przeznacza swoje stypendium na pokrycie części kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.
Kwota stypendium jest przeważnie różna w poszczególnych latach i może się różnić w zależności od uczelni. Szkoły wyższe muszą jednak przestrzegać progów określonych przez Komisję Europejską i Narodową Agencję oraz stosować jasne i przejrzyste zasady przyznawania stypendiów swoim studentom.

Zasady przyznawania ogólnej puli środków poszczególnym uczelniom wynikają z przyjmowanych corocznie zasad przyznawania i wykorzystania funduszy na działania związane z mobilnością. Na podstawie tych zasad uczelnia określa sposób rozdziału otrzymanych środków między wszystkich stypendystów.


Aby dowiedzieć się więcej na temat finansowania wyjazdów stypendialnych zapoznaj się z zasadami finansowania:

 

PROGRAM PO WER

Studentom, którym przysługuje stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności mogą wnioskować o zwiększenie stypendium na wyjazd na część studiów, składając wniosek do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Warunki zasad finansowania takiego stypendium są określone w poniższych dokumentach:

Student ubiegający się o dodatkowe środki finansowe z tytułu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub otrzymywania stypendium socjalnego zobligowany jest w momencie ubiegania się o wyjazd wypełnić wniosek o dodatkowe dofinansowanie, a kwoty wpisane do wniosku muszą być szczegółowo uzasadnione. Decyzje, na podstawie których będzie określona kwota dofinansowania, będą podejmowane z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych. Jeśli dodatkowe koszta zostaną uznane za koszta kwalifikowane, zgodnie z ustalonymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, AHE zwróci studentowi poniesione koszta, o których mowa w zdaniu pierwszym, pod warunkiem ich dokładnego udokumentowania (fakturami i rachunkami potwierdzającymi wysokość poniesionych kosztów). Sprawdź -> Stawki stypendium w programie PO WER.