Po powrocie ze stypendium

  Po zakończeniu stypendium Erasmus+ każdy student zobowiązany jest, w ciągu 30 dni, dostarczyć koordynatorowi programu następujące dokumenty:

  • Transcript or Records / Work lub Learning / Traineeship Agreement - After Mobility - wydaje uczelnia/ firma przyjmująca
  • Confirmation of departure (do pobrania w sekcji Rekrutacja-> dokumenty)
  • Ankieta Stypendysty - zostanie wysłana do uczestnika po powrocie z mobilności
  • Test językowy online na stronie http://erasmusplusols.eu/- zostanie wysłana do uczestnika po powrocie z mobilności
  • Karta zaliczenia i Postanowienie o wyznaczeniu różnic programowych - wydaje AHE w razie konieczności

Na podstawie dostarczonego przez studenta po powrocie ze stypendium „Wykazu zaliczeń” Uczelnia zobowiązuje się zapewnić Beneficjentowi zaliczenie okresu studiów/przedmiotów/egzaminów w uczelni partnerskiej za równoważny/e z okresem studiów/przedmiotami/egzaminami w Uczelni. Uczelnia może odmówić zaliczenia jedynie w przypadku, kiedy Beneficjent nie osiągnie zadowalających wyników lub nie spełni warunków określonych pomiędzy stronami jako niezbędne do otrzymania zaliczenia.

UWAGA – szczegółowe warunki zaliczeń i obowiązki studenta oraz zobowiązania po stronie AHE znajdują się w umowie uczestnictwa, którą student podpisuje przed wyjazdem.